კულტურული მემკიდრეობის პოპულარიზაციის კომიტეტი

მიზნი:

• საზოგადოებაში კულტურის, ისტორიისა და ენის შესახებ ცოდნის გაღრმავება და ქვეყნის კულტურულ ღირებულებებად მათი წარმოჩენა;
• საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია;
• ახალგაზრდებში კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის წარმოჩენა;
• სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
• საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა;
• კულტურათაშორისი დიალოგისა და კავშირების ხელშეწყობა.

ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობისა და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების მიზნით, ჩვენ ვგეგმავთ კონკრეტული აქტივობების განხორციელებას სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც დაკავშირებული იქნება ერის ისტორიასთან, ეთნოგრაფიასთან, მატერიალურ და არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობასთან.

კულტურული მემკვიდრეობის ჯგუფის ხედვაა ისეთი საქართველო, სადაც საზოგადოების წევრები მშვიდობიანად თანაარსებობენ, ერთმანეთთან თანამშრომლობენ, აცნობიერებენ საერთო პრობლემებსა და ინტერესებს; იმ საერთო კულტურულ სივრცეს, რომელსაც მიაკუთვნებენ საკუთარ თავს და სადაც დაცულია კულტურული მემკვიდრეობ