გარემოს დაცვის კომიტეტი

კომიტეტი მიზნები:

* გარემოსდაცვითი ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
* გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემების შესწავლა და რეაგირება;
* საზოგადოების ინფორმირება – გარემოს დაცვასთან და დაბინძურების შედეგად გამოწვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით.
* საზოგადოებაში, არსებული შეზღუდული რესურსების ეკონომიურად გამოყენების კულტურის დანერგვა.

ჯგუფის მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვგეგმავთ, გარემოსდაცვითი აქტივობების(პროექტების, ღონისძიებების) განხორციელებას სხვადასხვა მიმართულებით.